PV Drilling (PVD) điều chỉnh giảm 20% lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán

Tinmoi365.com – LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ của PV Drilling cũng bị điều chỉnh giảm gần 10% so với trước kiểm toán.

Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling – mã chứng khoán PVD) công bố giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh trên BCTC hợp nhất nửa đầu năm 2019 trước và sau kiểm toán.

Cụ thể, doanh thu trước và sau soát xét không thay đổi, đạt gần 1.914 tỷ đồng, giảm 29,8% so với nửa đầu năm ngoái. Chi phí giá vốn cũng không bị điều chỉnh, đạt hơn 1.710 tỷ đồng, dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 203,3 tỷ đồng, tăng 75,7% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính điều chỉnh giảm nhẹ 1,8 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính điều chỉnh tăng 1,8 tỷ đồng. Phần lãi từ các công ty liên doanh liên kết điều chỉnh giảm 2,3 tỷ đồng sau kiểm toán.

Nguyên nhân các loại chi phí trên được điều chỉnh, PV Drilling cho biết do một số loại chi phí tại liên doanh bị điều chỉnh.

Những điều chỉnh trên dẫn tới LNST sau kiểm toán còn 9,55 tỷ đồng, giảm khoảng 2,3 tỷ đồng so với số liệu công ty tự lập, tương ứng mức giảm 19,8%. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 21,8 tỷ đồng, giảm 9,8% so với con số 24,1 tỷ đồng mà công ty tự lập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *